Projekt och verksamhet

Bakgrund

VälTel 2.0 bygger på resultaten från interregprojektet VälTel: Mixed Zone för välfärdsteknologiska TestLabs, som avslutades december 2019.

I projektet samarbetar Östersunds kommunRegion Jämtland-HärjedalenÅre kommunMittuniversitetet och Nord-Trøndelag med att hitta morgondagens hälsolösningar.

Slutsatser från VälTel (2017-2019) pekar på att offentlig sektor behöver bli fortsatt bättre på att testa, implementera och utvärdera nya innovationer på e-hälso-teknologiområdet, bygga kompetens kring förändrade arbetssätt, samt skapa bättre förutsättningar för samverkan med näringslivet.

VälTel 2.0 förväntas bidra till:

 • ökad innovationstakt i offentliga verksamheter
 • ökad patientsäkerhet
 • effektivisering av arbetsprocesser
 • jämlik tillgång till hälso- sjukvård samt vård- och omsorg
 • ökad livskvalitet och förbättrad hälsa hos våra medborgare

Projektets genomförande ska även bidra till mer effektiva utviklingsprosesser for helsenæringen både på norsk og svensk side.

Välfärdsteknologi

Kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.

Välfärdsteknologi kan också användas till att förbättra arbetsmiljön hos olika personalgrupper inom den offentliga sektorn.

Regeringens vision för E-hälsa 2025 (.pdf)

Nordens Välfärdcenter

 

E-hälsa

Enligt världshälsoorganisationen definieras hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Begreppet e-hälsa används i sammanhang där informations- och kommunikationsteknologi används med syftet att uppnå och bibehålla en god hälsa.

Världshälsoorganisationen

Digitalisering

Införande av ny teknik och nya arbetssätt med syfte att förbättra, effektivisera eller förnya en verksamhet. När processer digitaliseras påverkas människors sätt att förhålla sig till både saker (teknik), sätt (beteenden) och samhället i stort (kultur).

Pr. Katarina Gidlund, Miun

Smarta lösningar – där du är, när du behöver dem.

VälTel 2.0 driver tre huvudsakliga utvecklingsområden:

Kompetenshöjande insatser

Projektet ska verka för gränsöverskridande kapacitet för digital omställning och innovation.

 1. Identifiera, jämföra och utvärdera ett antal verktyg och processer som syftar till att kartlägga digital mognad och kompetens inom näringsliv och offentligsektor, både på Norsk och Svensk sida. Utveckla en modell för samverkan kring digital mognad med forskningsinstitut och universitet.
 2. Genomföra en kartläggning av den digitala mognaden hos ledningsgrupper och medarbetare inom offentlig sektor, samt hos mottagare av välfärdstjänster. Utveckla en process för fortsatt arbete med digital mognad och förändringsledning inom värlfärdsområdet.
 3. Testa processen på ett antal fokusgrupper/enheter. Skriva fram en strategi för fortsatt arbete kring digital mognad och förändringsledning. Ta fram ett utbildningspaket som genomsyras av de erfarenheter som har genererats under projektets gång.

Process- och modellutveckling

Projektet ska ägna sig åt process- och modellutveckling för innovationsarbete.

 1. Kartlägga de innovationsprocesser, tjänstedesignverktyg och projektmetoder som används hos projektets olika deltagande organisationer och medfinansiärer idag. Ta fram best practise för innovationsprocesser inom välfärdssektorn, från idé till implementering. Utföra tester i relevanta projekt kopplade till VälTel 2.0.
 2. Utveckla modeller och ramverk för ökad samverkan kring innovation mellan näringslivet och offentlig sektor.
 3. Utveckla en modell för nyttorealisering kopplat till innovationsprocesser.
 4. Ta fram utbildningspaket för ovanstående processer och modeller.

Testarena IoT

Projektet ska utvärdera hur en generisk IOT/IKT-platform kan användas för utveksling/utbyte av data.

 1. Genomföra verksamhetsintervjuer med syfte att ta fram en kravspecifikation för en IKT-arkitektur som ska möjliggöra utbyte av IoT(Internet of Things)-genererad data. Kravspecifikationen ska beakta verksamhetsnära behov och möjligheter, tekniska och juridiska krav, samt lärdomar från verksamheter/projekt som redan arbetar med sensorbaserad monitorering av olika slag.
 2. Matchning, test- och utvärdering av IKT-arkitektur baserat på framtagen kravspecifikation. Verifiera flödet: sensor - hub/IOT-plattform - leverantörstjänster. Testköra nya teknologier och tjänster över plattformen i samverkan med näringslivet.

Medfinansiärer