Prosjekt og virksomhet

Bakgrunn

VälTel 2.0 bygger videre på resultatene frainterreg-prosjektet VälTel: En Mixed Zone for velferdsteknologiske TestLabs som ble avsluttet i desember 2019..

I prosjektet samarbeider Östersunds kommunRegion Jämtland-HärjedalenÅre kommunMittuniversitetet og Nord-Trøndelag for å finne morgendagens helseløsninger.

Konklusjoner fra VälTel (2017 – 1029) viser at offentlig sektor må bli enda bedre til å teste, implementere og evaluere nye innovasjonsløsninger innen e-helse. Dette gjelder også arbeidet med å bygge kompetanse for nye arbeidsmetoder, samt å skape bedre forutsetninger for samarbeid med næringslivet.

VälTel 2.0 forventes å bidra til:

 • Økt tempo for innovasjon i offentlige virksomheter
 • Økt pasientsikkerhet
 • Effektivisering av arbeidsprosesser
 • Lik tilgang til helse- og omsorgstilbud
 • Økt livskvalitet og forbedret helse hos innbyggerne i vårt område

Prosjektet skal også bidra til mer effektive utviklingsprosesser i helsesektoren både på norsk og svensk side.

Smarte løsninger – der du er, når du trenger dem

VälTel 2.0 jobber hovedsakelig innen tre utviklingsområder:

Kompetansehevende tiltak

Prosjektet skal arbeide for grenseoverskridende kapasitet innen digital omstilling og innovasjon.

 1. Identifisere, sammenligne og evaluere verktøy og prosesser som tar sikte på å kartlegge digital modenhet og kompetanse både i næringslivet og offentlig sektor, både på norsk og svensk side. Utvikle en samarbeidsmodell innen digital modenhet sammen med forskningsinstitusjoner og universiteter.
 2. Gjennomføre en kartlegging av digital modenhet hos ledergrupper og ansatte i offentlig sektor, samt hos mottakere av helsetjenester. Utvikle en prosess for fortsatt arbeid med digital modenhet og endringsledelse i helsesektoren.
 3. Teste prosessen på et antall fokusgrupper/enheter. Utvikle en strategi for fortsatt arbeid innen digital modenhet og endringsledelse. Produsere en opplæringspakke som baserer seg på erfaringer fra arbeid med prosjektet.

Prosess- og modellutvikling

Prosjektet skal fokusere på prosess- og modellutvikling for innovasjonsarbeid.

 1. Kartlegge innovasjonsprosessene, tjenestedesignverktøyene og prosjektmetodene som brukes av prosjektets ulike deltakerorganisasjoner og medfinansiører. Plukke frem den beste praksisen for innovasjonsprosesser innen helsesektoren, fra idé til implementering. Utføre tester i relevante prosjekt koblet til VälTel 2.0.
 2. Utvikle modeller og rammer for økt innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor.
 3. Utvikle en modell for nytterealisering knyttet til innovasjonsprosesser.
 4. Produsere opplæringspakker for de nevnte prosessene og modellene.

Testarena IoT

Prosjektet skal evaluere hvordan en generisk IoT / IKT-plattform kan benyttes til utveksling/utbytte av data.

 1. Gjennomføre virksomhetsintervjuer med sikte på å produsere en kravspesifikasjon for IKT-arkitektur. Denne skal muliggjøre utbytte av IoT (Internet of Things)-generert data. Kravspesifikasjonen skal ta hensyn til virksomhetsnære behov og muligheter, tekniske og juridiske krav, samt erfaringer fra virksomheter og prosjekter som allerede arbeider med ulike typer sensorbasert monitorering.
 2. Matching, testing og evaluering av IKT-arkitektur basert på den utviklede kravspesifikasjonen. Verifisere flyten: sensor – hub/IoT-plattform – leverandørtjenester. Teste nye teknologier og tjenester på tvers av plattformer og i samarbeid med næringslivet.