VälTel lyfts som gott exempel i Nordregios rapport

Nordregios rapport ”Public Service Delivery in the Nordic Region: An Exercise in Collaborative Governance” lyfter fram projektet VälTel (2016-2019) som ett av sex goda exempel på samverkan för att leverera offentlig service runt om i Norden.

Rapporten har ett geografiskt fokus på lands- och glesbygd och syftar till att tillgängliggöra och sprida goda exempel så att Nordiska beslutsfattare och andra intressenter kan lära och inspireras av de drivkrafter, utmaningar och möjliggörare, erfarenheter och replikeringspotential som fallstudiernas samarbetsprocesser belyser.

VälTel – Mixed Zone for Welfare Technology TestLab presenteras som fallstudie 6.

Inom projektet VälTel fick en mångsidig uppsättning offentliga aktörer och intressenter chansen att utveckla och testa välfärdsteknologilösningar i Jämtland Härjedalen och det norska länet Trøndelag.

Aktiviteterna i projektet VälTel (och Vältel 2.0) berör områden som är glesbefolkade, med en stor andel äldre invånare och som står inför en nuvarande och framtida brist på vårdpersonal – varför efterfrågan på lösningar och arbetssätt som kan hantera komplexa hälso- och sjukvårdsutmaningar är och förutspås vara fortsatt stor.

Det gränsöverskridande arbetet i VälTel har bl.a bidragit till värdefulla insikter att beakta vid utveckling, testning och implementering av välfärdsteknologilösningar över land- och kommungränser, mellan olika discipliner, samt genom samarbete mellan offentlig och privat sektor.

Fördjupa dig i Sverige-Norge-samarbetet på Nordregios hemsida: ”Sweden-Norway: VälTel – cross-border collaboration for developing and implementing welfare technology.”