E-ready

De senaste decennierna har ökningen av olika e-hälsolösningar skett, det innefattar digitala verktyg för att båda utbyta information och för att uppehålla och bibehålla hälsa. Inom hälso- och sjukvård och social omsorg kan dessa lösningar bidra med många fördelar. Forskning visar dock att många lösningar inte alltid integreras fullt ut i organisationen och med det inte når full effekt. Bara för att de digitala lösningarna finns så är det inte självklart att vårdpersonal vill eller upplever att de kan implementera nya lösningar.

Konceptet ”eHealth readiness”, eller beredskap för integrering av eHälsa, har lyfts fram som en viktig del för både implementering och för fortsatt användande av digitala lösningar i hälso- och sjukvården och social omsorg. Genom att mäta beredskapen för förändring hos personalen innan en ny digital lösning införs nås kunskap om vilka behov och aktiviteter som behöver tas hänsyn till under implementeringen för att nå det uppsatta målet med den digitala lösningen. Det finns stöd i forskningen för att en grundlig mätning av beredskap för förändring och en strategi för implementering leder till ett bättre utfall vad gäller integrering och användning av den nya lösningen.

E-ready – en metod för införande av digitala lösningar inom hälso- och sjukvård och social omsorg

Metoden har sin grund i forskning inom implementering och förändring och är framtagen av två implementeringsforskare Petra Dannapfel och Kristin Thomas vid Linköpings universitet och läkare och docent Ylva Trolle Lagerros verksam på Karolinska Institutet och i Region Stockholm. Metoden består av en enkät som mäter vårdpersonalens beredskap och mottaglighet för den digitala förändringen inom fem domäner. Dessa är; motivation, ledarskap, kapacitet, kultur och implementeringsobjektet, samtliga domäner är grundade i forskning och anses ha en viktig roll vid en implementering. Den andra delen av metoden är en guide som beskriver vad som är viktigt vid en implementering, hur du ska genomföra mätinng, återkoppling samt aktiviteter utifrån enkäresultatet. Metoden är till hjälp för den som leder förändringen som exempelvis chef, projekt- förändringsledare och används som ett stöd för att planera och strukturera implementeringsprocessen. Med E-readys hjälp kan en organisation medvetandegöra och påverka hur deras beredskap för förändring ser ut.

Enkäten består av 36 frågor och genomförs med fördel helt digitalt. Svaren aggregeras per enhet för att ge en bild av hur organisationens medarbetare ser på införandet i de olika perspektiven.

Inom ramen för VälTel 2.0 pågår nu ett samarbetsprojekt i Östersunds kommun med forskargruppen där E-ready kommer att testas i samband med att en ny mobilapp för kommunikation med anhöriga på kommunens särskilda boenden. Projektet kommer att undersöka hur personal och chefer upplever att använda verktyget E-ready när appen skall införas, och om det påverkar användandet av den.

Kontakt och frågor kring verktyget:

Forskningsansvarig:
Petra Dannapfel
petra.dannapfel@liu.se
0727- 174370

Doktorand i projektet:
Daniel Söderberg
daniel.soderberg@sll.se
070-3685118

Östersunds Kommun
Sylvia Mårtensson